Administracja zespolona

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź
tel.: (+48) 42 633-99-72
fax: (+48) 42 611-66-60
Pracownicy: znajdź pracownika

p.o. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Andrzej Kwiatkowski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi jest jednostką budżetowa Skarbu Państwa wchodzącą w skład wojewódzkiej administracji zespolonej i działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie (Dz. U. z 2004 r. Nr 137, poz. 1299 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z póź zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowej organizacji Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. Nr 86, poz. 782),
  • Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

W ramach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin działają delegatury:

  • delegatura w Piotrkowie Trybunalskim obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski i gminy Brójce, Rzgów, Tuszyn w powiecie łódzkim wschodnim oraz oddziały terenowe obejmujące granice administracyjne powiatów mających siedziby w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim i oddział terenowy Łódź obejmujący granice administracyjne Miasta Łodzi , miasta i powiatu Pabianice, powiatu Zgierz,
  • delegatura w Sieradzu obejmująca swoim zasięgiem działania powiaty: sieradzki oraz oddziały terenowe obejmujące granice administracyjne powiatów mających siedziby w Kiełczygłowie, Poddębicach, Wieluniu, Wieruszowie i w Łasku dla powiatu łaskiego i zduńskowolskiego,
  • delegatura w Skierniewicach obejmująca swoim zasięgiem działania powiat: skierniewicki i miasto Skierniewice oraz oddziały terenowe obejmujące granice administracyjne powiatów ziemskich z siedzibą w Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Brzezinach dla powiatu brzezińskiego oraz gmin Andrespol, Nowosolna, Koluszki w powiecie łódzkim wschodnim.
Zadania:

Do zakresu zadań Wojewódzkiego Inspektora działającego przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu należy w szczególności:

  1. kontrola roślin lub powierzchni pod ich uprawą oraz składowanych roślin i produktów roślinnych w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,
  2. świadczenie usług w zakresie pobierania prób, badań laboratoryjnych, oceny stanu fitosanitarnego roślin, oraz szkoleń z zakresu ochrony roślin,
  3. wyznaczanie stref porażenia organizmami szkodliwymi i stref bezpieczeństwa,
  4. wydawanie świadectw zdrowotności,
  5. kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych, przedmiotów oraz środków transportu,
  6. obsługa eksportu roślin i produktów roślinnych, wystawianie świadectw fitosanitarnych i zaświadczeń,
  7. nadzór nad obrotem, magazynowaniem stosowaniem środków ochrony roślin oraz przestrzeganiem okresów karencji i prewencji,
  8. nadzór nad stanem technicznym sprzętu do wykonywania zabiegów ochrony roślin,
  9. ocena materiału siewnego i wydawanie świadectw - na podstawie wyników oceny polowej i laboratoryjnej - o uznaniu lub nie uznaniu tego materiału za kwalifikowany, warunkowo kwalifikowany, standardowy, handlowy lub za mieszankę materiału siewnego,
  10. kontrola materiału siewnego podczas wytwarzania, przechowywania, przygotowywania do obrotu oraz w obrocie, a także kontrola dokonywania oceny materiału siewnego,
  11. wydawanie etykiet urzędowych dla materiału siewnego,
  12. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811),
  13. wydawanie decyzji administracyjnych i tytułów egzekucyjnych a także udzielanie upoważnień do ich wydawania,
  14. podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami wymienionymi w regulaminie.
  • FluMania
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Racjonalna gospodarka nawozami
  • Przedsięwzięcia dofinansowane