Egzaminy państwowe

Komunikat z dnia 1 czerwca 2020 roku
Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego planuje w dniu 3 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 16.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, mieszczącym się pod adresem:

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź,

przeprowadzić egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców, prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.

W związku ze stanem epidemii  spowodowanym zakażeniami wirusem SARS - Cov -2 egzamin odbędzie się tylko dla zdrowych kandydatów i w obowiązującym reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego.

Ponadto każdy kandydat powinien posiadać środki ochrony osobistej tzn. maseczkę  i rękawiczki.
 

*****

Komunikat z dnia 28 stycznia 2020 r.
Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego przeprowadzi w dniu 28 lutego 2020 roku (piątek) o godz. 16.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, mieszczącym się pod adresem:

ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź,

egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców, prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.
 

*****

Komunikat z dnia 18 listopada 2019 r.
Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego przeprowadzi w dniu 13 grudnia 2019 roku (piątek) o godz. 15.30 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi, mieszczącym się pod nowym adresem:

ul. Nowy Józefów 52/54, 94-406 Łódź,

egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje, kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykladowców i wykładowców, prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.
 

*****
 

Komunikat z dnia 10 października 2019 r.
Uprzejmie informuję, że Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Łódzkiego przeprowadzi w dniu 8 listopada2019 roku (piątek)o godz. 16.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Oddział Terenowy w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącym się pod adresem:

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 17

egzamin państwowy sprawdzający kwalifikacje, kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykladowców i wykładowców, prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym.


*****

Komunikat z 29 czerwca 2017 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. 2017 poz. 1105), które wejdzie w życie 08.07.2017 r. uprzejmie informuję, że począwszy od kolejnego egzaminu państwowego, który odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r.

 • kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kat. B+E, C+E i D+E – egzamin składa wyłącznie z części pierwszej i trzeciej;
 • kandydat na wykładowcę lub wykładowca w zakresie prawa jazdy kat. B+E, C+E i D+E - egzamin składa wyłącznie z części pierwszej.

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie prawa jazdy kat. B+E, C+E. D+E wynosi odpowiednio 310 zł w tym I część – 50 zł i III część 260.

W stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

 •  rozpoczęły szkolenie,
 •  ukończyły szkolenie, ale nie przystąpiły do egzaminu,
 •  są w trakcie egzaminu

stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
 

*****
 

Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

  Podstawa prawna:

Opłaty za egzamin

Kandydaci na instruktorów i instruktorów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, mogą przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego w poniższym zakresie:

 • tylko w części teoretycznej (I i II część)
 • w części teoretycznej i praktycznej (I, II i III część)
 • tylko w części praktycznej (III część)

Warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu jest złożenie przez kandydata w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, deklaracji o przystąpieniu do egzaminu odpowiednio:

 • do części teoretycznej
 • do części teoretycznej i praktycznej
 • do części praktycznej

oraz uiszczenie opłaty wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzeń członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93).

Wniesiona opłata w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez Komisję Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego, zadeklarowanej części egzaminu i nie podlega zwrotowi.*

Wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców (zgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzeń członków komisji (Dz. U. poz. 93).
 

L.p. Zakres egzaminu Opłata (w zł.)  
Część pierwsza Część druga Część trzecia Łącznie części
I, II i III
1 Prawo jazdy kat. B, T 50 50 240 340
2 Prawo jazdy kat. A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 50 50 260 360
3 Pozwolenie 50 50 160 260

* UWAGA: W sytuacji nieprzystąpienia do egzaminu, spowodowanego nieprzewidzianymi okolicznościami (np. chorobą stwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wezwaniem policji, wezwaniem prokuratury, wezwaniem sądu oraz przypadkami losowymi), zwrot dokonanej wpłaty za egzamin możliwy jest, po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu uzasadniającego nieobecność na egzaminie.

Opłaty można wnosić:

 • bezpośrednio w kasie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkigo w Łodzi, II piętro, budynek C 208, we wtorki w godz. 9.00-10.30 i 13.00 – 15.00, w pozostałe dni robocze 8.30 – 10.30 i 13.00-15.00.
 • poprzez wpłatę/przelew na konto ŁUW w Łodzi:
  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  88 1010 1371 0097 0022 3100 0000
  tytułem: opłata za egzamin na instruktora nauki jazdy kat....

Przydatne informacje

 • Dokumenty na egzamin wraz z dowodem opłaty za egzamin należy składać w siedzibie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej.
 • Egzaminy odbywają się w Łodzi (mogą również w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach).
 • Dodatkowe informacje odnośnie terminów egzaminów można uzyskać:
  tel.: (+48) 42 664-13-11, 42 664-12-40, 42 664-10-44 lub  42 664 13-59)
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane