Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
9 października 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.863. 2019 r. z dnia 9 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk obręb Kiełmina, w całości z prośbą o publikację na stronie naszego urzędu
2 października 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.813.2019 z 2 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XII/97/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia na rok 2020 – Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2 października 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.803.2019 z 2 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XI/139/19 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego na okres 3 lat działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 154/16 położonej w obrębie Dąbrówka – Strumiany.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane