Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
23 stycznia 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.31.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/181/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Pabianice położonej na zachód od ulicy Wiejskiej, w całości
22 stycznia 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.16.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność § 2 uchwały Nr XVIII/112/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz załącznika do tej uchwały w części dotyczącej: pkt 3 (podanie nr PESEL wnioskodawcy), pkt 4 (podanie nr telefonu), tabeli zatytułowanej OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM a także przypisu, że załącznik ten obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane