Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
22 września 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, skierowane do Rady Gminy Nowosolna, znak: PNIK-I.4131.632.2020 z 22 września 2020 r. stwierdzające nieważność: 1) § 2 uchwały Nr XXVI/157/20 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowosolna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania; 2) § 1 ust. 3 i ust. 4, § 3 ust.1 i ust. 2, § 4 ust. 3, § 5 ust. 4, § 6 ust. 2, § 8 ust. 2 Załącznika do uchwały Nr XXVI/157/20 z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowosolna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
22 września 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, skierowane do Rady Gminy Siemkowice, znak: PNIK-I.4131.637.2020 z 22 września 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XX/121/20 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemkowice.
16 września 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.639.2020 r. z dnia 16 września 2020 r. stwierdzające nieważność § 10 załącznika do uchwały Nr XXIX/160/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gidle.
15 września 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.627.2020 r. z dnia 15 września 2020 r. stwierdzające nieważność § 5 zdanie drugie regulaminu targowiska tymczasowego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/213/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu targowiska tymczasowego na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego.
11 września 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.635.2020 r. z dnia 11 września 2020 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 pkt 2 lit. d, lit. e oraz lit. f oraz § 5 ust. 2 pkt 2-4 załącznika do uchwały Nr XXIV/110/2020 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz sposób podziału środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
2 września 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.604.2020 r. z dnia 2 września 2020 r. stwierdzające nieważność § 29 ust. 5 załączników Nr 1 – 19 do uchwały Nr XV/123/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Będków.
1 września 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, skierowane do Rady Powiatu Pajęczańskiego, znak: PNIK-I.4131.593.2020 z 1 września 2020 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały nr 143/XXV/20 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie za 2019 r.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane