Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
4 grudnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.1008.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIII/80/19 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
3 grudnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.1014.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/195/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej ustaleń § 8 ust. 4 pkt 4 tiret pierwsze i § 8 ust. 4 pkt 5 tiret pierwsze, w zakresie sformułowania „stały”.
3 grudnia 2019 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.1013.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Łęczycy na kadencję 2020-2023
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane