Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
30 listopada 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.942.2018 z 30 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały nr LV/335/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.
16 listopada 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.882.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 7, § 10 ust. 5 i § 11 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLVIII/503/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczów. z prośbą o publikację na stronie naszego urzędu
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane