Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
27 marca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.140. 2020 z dnia 27 lutego 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/93/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie
12 marca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak:PNIK-I.4131.227.2020 z dnia 12 marca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/166/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny.
12 marca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.191.2020 z dnia 12 marca 2020 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały Nr XIV/134/20 Rady Gminy Rokiciny z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rokiciny.
11 marca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.180. 2020 z dnia 11 marca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat sieradzki na 2020 rok.
10 marca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.197. 2020 z dnia 10 marca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XV/118/20 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w części dotyczącej: 1) § 2 ust. 7 pkt 3 w zakresie wyrazów „i numerami PESEL” , 2) Załącznika Nr 1 do ww. uchwały, w zakresie wyrazów „i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały” oraz wyrazu ”PESEL” , 3) Załącznika Nr 2 do ww. uchwały w zakresie wyrazów „i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla rozpatrzenia projektu uchwały” oraz wyrazu ”PESEL”. z prośbą o publikację na stronie naszego urzędu
10 marca 2020 Rozporządzenie Nr 12/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach
9 marca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.224. 2020 z dnia 9 marca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/4/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego położonej przy ul. Srebrnej 2A w Zduńskiej Woli.
6 marca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.213. 2020 z dnia 6 marca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/124/20 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Borysławice, w części dotyczącej: 1) terenu oznaczonego w § 7 ww. uchwały oraz na rysunku ww. planu symbolem 2Up, 2) terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi położonego na rysunku ww. planu na północ od terenu o symbolu KDL i na zachód od terenu o symbolu 1Up. z prośbą o publikację na stronie naszego urzędu
5 marca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.212. 2020 z dnia 5 marca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/153/2020 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w części dotyczącej § 2 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 i § 2 ust. 4
5 marca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.170. 2020 z dnia 5 marca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/115/20 Rady Gminy Łanięta z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczących Rad Sołeckich (sołtysów) Gminy Łanięta
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane