Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
7 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.522.2020 r. z dnia 7 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIV/108/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wróblew.
7 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.517.2020 r. z dnia 7 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność § 3 uchwały Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Wodzierady z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
7 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.505.2020 r. z dnia 7 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 2 oraz § 11 ust. 6 załącznika do uchwały Nr XII/104/20 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Dłutowie
7 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.479.2020 r. z dnia 7 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/157/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Tomaszowskiego w 2020 r.
3 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.512.2020 r. z dnia 3 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XX/101/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy
3 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.485.2020 r. z dnia 3 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXX/161/20 Rady Gminy Widawa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widawa.
3 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.485.2020 r. z dnia 3 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/126/20 Rady Gminy Grabów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Filipowie
2 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.513.2020 r. z dnia 2 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność § 4 uchwały Nr 123/XX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski
2 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.493.2020 r. z dnia 2 lipca 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/146/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, na fragmencie wsi Dzierzgów, w całości
1 lipca 2020 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.484.2020 z 1 lipca 2020 r., Rada Gminy Kocierzew Południowy, stwierdzające nieważność
 • § 6 ust. 1 pkt 1 w zakresie wyrazów: „do 120”,
 • § 6 ust. 1 pkt 3 w zakresie wyrazów: „do 70”,
 • § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 i § 16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocierzew Południowy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XX/99/2020 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocierzew Południowy.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane