Obwieszczenia wojewody

Miesiąc:
13 czerwca 2019 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) Wojewoda Łódzki zawiadamia strony postępowania, że wniesiono odwołanie od wydanej 14.05.2019 r. decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 94/19, udzielającej Zarządowi Województwa Łódzkiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 728 Drzewica – Brzustowiec od km 56+438,00 do km 59+221.
13 czerwca 2019 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania, że 27.05.2019 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego nr 104/19, udzielająca Zarządowi Województwa Łódzkiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 713 od km 19+605 do km 22+365 w miejscowości Kurowice i Karpin, gm. Brójce, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice-Ujazd”. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane