Obwieszczenia wojewody

Miesiąc:
5 kwietnia 2019 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art. 108 § 2 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 49 Kpa, zawiadamia się strony postępowania, że postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr 46/19 z 29.03.2019 r. nadany został rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 47/19, udzielającej Burmistrzowi Miasta Uniejów, z siedzibą w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 typu rondo na odcinku od km 51+604 do km 52+066 z drogą gminną nr 111152E”, sprostowanej postanowieniem Wojewody Łódzkiego Nr 36/19 z 18.03.2019 r. w zakresie oczywistej omyłki pisarskiej.
5 kwietnia 2019 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Piwnika, złożony 28.01.2019 r., skorygowany 13.03.2019 r. i uzupełniony 28.03.2019 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „rozbudowie skrzyżowania ulicy Kraszewskiego z ulicą Narutowicza w Radomsku”. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim w M. Radomsko na odcinku drogi krajowej nr 91 od km 59+745 do km 59+900.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane