Aktualności

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
28 lipca 2020

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie finansowe dla:

 1. gmin, w tym miast na prawach powiatu, które wynosi 5 000 000 tys. zł (w skali całego kraju), 
 2. powiatów bez miast na prawach powiatu, które wynosi 1 000 000 tys. zł (w skali całego kraju),

zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

WYMOGI PRAWNE:
Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.
Wsparcie nie może być przeznaczana na refundację poniesionych wydatków.
Wsparcie może być przeznaczone również na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku inwestycji, do których mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej, wsparcie może być przeznaczone na wkład własny jeżeli:

 • nie została jeszcze podpisana umowa na realizację projektu oraz
 • nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy publicznej.

Inwestycje finansowane i dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podlegają oznaczeniu logo z nazwą Funduszu według wzoru i zasad określonych w załączniku 5 do uchwały.

WNIOSKOWANIE:
Wojewoda Łódzki  zaprasza gminy, miasta na prawach powiatu oraz powiaty do składania wniosków o przyznanie wsparcia na zadania inwestycyjne w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Maksymalna wysokość wsparcia dla gmin i miast na prawach powiatu określona jest w załączniku nr 1 do uchwały, a dla powiatów bez miast na prawach powiatu w załączniku 2 do uchwały.

Wsparcie udzielane jest na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, który należy złożyć za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego do Prezesa Rady Ministrów.

TERMINY:
Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Skarbnika oraz Kierownika jednostki należy składać w nieprzekraczalnym ustawowym terminie  od  27 lipca 2020  r. do dnia 10  sierpnia 2020 r. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap na adres skrytki podawczej:  /lodzuw/skrytka
Wzór wniosku o przyznanie wsparcia ze środków, o których mowa w pkt 1 i 2, stanowi  załącznik nr 3 do uchwały.

Komórką organizacyjną prowadząca sprawy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  jest w ŁUW w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
Jednostka, która otrzymała środki, przedkłada do Wojewody Łódzkiego, przez elektroniczną skrzynkę podawczą, informację o wykorzystaniu środków, według stanu na koniec 2020 r., 2021 r. i 2022 r., w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków.

Wzór informacji o wykorzystaniu określa załącznik nr 5 do uchwały.

INFORMACJE DODATKOWE:
Wysokość kwot kierowanych do konkretnych jednostek samorządu terytorialnego oraz dalsze szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/inwestycjelokalne

Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane