Komunikaty prasowe

12 września 2017
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 § 1 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wojewoda Łódzki zawiadamia, że w dniu 12 września 2017 r. postanowieniem Wojewody Łódzkiego nr 7/2017, zawieszone zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie – ścieżka pieszo-rowerowa wraz z jej oświetleniem”, przewidzianego do realizacji na działce nr 39, obręb 19, Miasto Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie. Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek D, pok. 343, tel. (042) 664-11-58. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane