Komunikaty prasowe

1 lutego 2019
Komunikat w sprawie rad osiedli w Łodzi

Dziś wojewoda łódzki stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącej zmian w finansowaniu rad osiedli.

W ocenie wojewody wykreślenie z treści uchwały środków na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych powierzonych radom osiedli, a zdefiniowanych w § 3 uchwały zmienianej stanowi istotne naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzez nieprzeprowadzenie konsultacji projektu uchwały doszło do istotnego naruszenia art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, § 42 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 statutu Miasta Łodzi, w związku z art. 2 Konstytucji RP ustanawiającego zasadę demokratycznego państwa prawnego, i w związku z art. 7 Konstytucji RP statuującego zasadę działania na podstawie i w granicach prawa.

Zdaniem wojewody łódzkiego w tak w istotnej dla samorządu sprawnie należało przeprowadzić stosowne konsultacje z mieszkańcami, jak i z przedstawicielami rad osiedli. Wojewoda wyraża nadzieję, iż Miasto Łódź skorzysta z możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych i wprowadzi nowe rozwiązania prawne, rezygnując tym samym z wkraczania na drogę sądową.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane