Komunikaty urzędowe

5 lipca 2012
Komunikat w sprawie Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)
 

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Na podstawie art. 15 tej ustawy Wojewoda Łódzki prowadzi rejestr świadczących usługi na obszarze województwa łódzkiego tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (Dz. U. Nr 111, poz. 652) Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru na wniosek tłumacza, który do wniosku o wpis do rejestru dołącza oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 6 rozporządzenia, wpisany do rejestru tłumacz powiadamia Wojewodę o każdej zmianie podlegających wpisowi do rejestru danych.

Przedmiotowy rejestr stanowi wyłącznie narzędzie pomocnicze do wykonywania przepisów ustawy o języku migowym. Brak wpisów w rejestrze nie zwalnia organów administracji publicznej z realizacji świadczenia usług tłumacza.

Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane