Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Miesiąc:
Numer wpisu432
Zakres przedmiotowy wniosku

Pozwolenie na budowę elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej 110 kv do zasilania stacji elektroenergetycznej 110/15 kv „Radomsko Południe” na skrzyżowaniu z linia kolejową nr 1 Warszawa Centralna – Katowice, dz. ewid. nr 1/4 obr. 29 Radomsko

Znak sprawyIA-II.7840.206.2017.PK
Data wydania/złożenia14 września 2017
Nazwa organu – adresata wnioskuWojewoda Łódzki
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr tel. kontaktowego)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury
pok. 415
tel. 0-42  664-12-61

Wyszczególnienie załączników do wniosku
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • 4 egz. projektu budowlanego wraz z  uzgodnieniami,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcybrak


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane