Ochrona danych osobowych

Kontakt
Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: 317
tel.: +48 (42) 664-12-05
fax: +48 (42) 664-10-49
 

 

Skargi na naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych należy kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane adresowe:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
www.giodo.gov.pl
kancelaria@giodo.gov.pl
tel.: (+48) 22 860-70-81

 

Co rozumie się pod pojęciem dane osobowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, to jest osoby, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

 

Na czym polega przetwarzanie danych osobowych?

Zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie oraz jakiekolwiek inne operacje wykonywane na danych osobowych, uważa się za przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko w okolicznościach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Rola administratora danych osobowych

Administrator, którym w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim jest wojewoda, stosuje środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji.

 

Kto może przetwarzać dane osobowe?

Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie udzielone przez administratora danych.

 

Zasady udostępniania danych osobowych

Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba, że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

 

Przetwarzanie danych osobowych przez osoby nieposiadające uprawnień do dokonywania tej czynności jest niedopuszczalne i zagrożone sankcjami karnymi.

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
 • Łódzkie w Brukseli
 • Raport „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • EkoAktywni
 • Przedsięwzięcia dofinansowane