Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Ogłoszenie
Wojewody Łódzkiego
z dnia 09.07.2020 r.


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161) ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2021 i wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach naboru 85 371 699,62 zł w tym na:

 1. Zadania powiatowe – 45 000 000,00 zł
 2. Zadania gminne – 40 371 699,62  zł

Limit zobowiązań wieloletnich na rok:

 1. 2022 r. – 19 399 989,58 zł,
 2. 2023 r. – 31 162 555,84 zł,
 3. 2024 r. i lata następne – 58 499 354,34 zł

 

 1. W ramach ogłaszanego naboru dofinansowanie może zostać udzielone na zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, zwane dalej „zadaniami powiatowymi”, lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, zwane dalej „zadaniami gminnymi”.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania. Jednostka samorządu terytorialnego niezwłocznie przekazuje uchwałę w sprawie zaliczenia wojewodzie.
 3. Przez zadanie:
  1. jednoroczne – rozumie się zadanie, którego przewidywany czas realizacji jest krótszy   niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót,
  2. wieloletnie – rozumie się zadanie, którego przewidywany czas realizacji jest dłuższy     niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót.
 4. W ramach realizacji zadań mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi.
 5. Dofinansowanie realizacji zadań nie obejmuje kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe.
 6. W ramach naboru o dofinansowanie nie można ubiegać się na realizację zadań na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
 7. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania.
 8. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań powiatowych, zadań gminnych oraz zadań mostowych nie mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej.
 9. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę dochody własne danej jednostki samorządu terytorialnego rozumiane jako dochody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), pomniejszone o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na mieszkańca tej jednostki, w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w skali kraju, pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumy przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej na mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla.
  Podstawę do wyliczenia dochodów stanowią:
  1. dochody własne, ustalone za rok poprzedzający rok bazowy, a także część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu państwa ustalone na rok bazowy;
  2. liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego.
 10. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł.
 11. Wojewoda przeprowadza nabór przy pomocy komisji, która dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, zwanej dalej „komisją”.
 12. Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy zarządca drogi powiatowej albo drogi gminnej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze:
  1. R
  2. BPR jednoroczne
  3. BPR wieloletnie
 13. W ramach ogłaszanego naboru ustanawia się limit składanych wniosków (zadań):
  1. powiaty – 2 wnioski, przy czym jeden wniosek może dotyczyć remontu kilku odcinków dróg niebędących w jednym ciągu, do limitu 1 200 000 zł wartości zadania. Natomiast drugi wniosek może dotyczyć budowy bądź przebudowy dróg zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 14.
  2. gminy – 1 wniosek, przy czym może dotyczyć remontu kilku odcinków dróg niebędących w jednym ciągu, do limitu 1 200 000 zł wartości zadania lud może dotyczyć budowy bądź przebudowy zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 14.

   * ZŁOŻENIE WIĘKSZEJ ILOŚCI WNIOSKÓW SPOWODUJE WYELIMINOWANIE Z OCENY FORMALNEJ  I MERYTORYCZNEJ WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW. 
 14. Jako jedno zadanie mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, spełniające wymagania (nie dotyczy remontów):
  1. przewiduje się na nich prowadzenie robót budowlanych,
  2. pojedynczy odcinek ma charakter ciągły (nieprzerwany) oraz jest jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych,
  3. w ramach jednego odcinka szerokość pasa/pasów ruchu jest taka sama,
  4. jeden odcinek obejmuje drogę publiczną o jednym numerze, przy czym dopuszcza się wydzielenie na drodze publicznej o jednym numerze dwóch lub trzech odcinków,
  5. każdy odcinek może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.124), właściwą dla danej kategorii drogi,
  6. na jednym odcinku prowadzone będą roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:
   1. w przypadku remontu drogi – na wszystkich odcinkach wykonywane są wyłącznie roboty budowlane polegające na remoncie, 
   2. w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi – na każdym odcinku mogą być wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,
  7. w przypadku dróg o różnych numerach każdy odcinek drogi jest powiązany z innym odcinkiem zgłoszonym w ramach zadania w jeden z następujących sposobów:
   1. dwa różne odcinki mają jeden punkt wspólny, łączący ich początek i koniec, dwa końce lub dwa początki, zgodnie z kilometrażem,
   2. dwa różne odcinki krzyżują się ze sobą, między początkiem i końcem, dwoma końcami lub dwoma początkami dwóch różnych odcinków znajdują się wyłącznie odcinki zbudowane, przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane w ciągu ostatnich 3 lat lub skrzyżowania o parametrach niewymagających wykonywania na nich robót budowlanych
    *Powyższe wymagania nie dotyczą inwestycji polegającej na remoncie drogi.
 15. We wniosku o dofinansowanie określa się przewidywany koszt i czas realizacji zadania oraz termin dokonywania wypłat na rzecz wykonawcy zadania.
  *Dofinansowanie na rok 2021 zostanie wypłacone do 28 grudnia 2021 r.
  *W przypadku remontu drogi całkowita wartość zadania nie może przekroczyć 1 200 000 zł.
 16. Do wniosku o dofinansowanie zadania należy załączyć:
  1. sporządzoną w skali oraz w sposób umożliwiający ich identyfikację i właściwą ocenę inwestycji,
  2. opis zawierający charakterystykę zadania, które mają znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku (np. opis lokalizacji, tereny/zakłady/instytucje względem drogi, oświadczenie dotyczące kursowania drogą będącą przedmiotem dofinansowania transportu zbiorowego).
  3. harmonogram rzeczowo finansowy zadania.
  4. wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Beneficjenta. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie (aplikowania o środki).
 17. Koszty niekwalifikowalne realizacji zadania obejmują w szczególności:
  1. budowę, przebudowę lub remont dróg lub ich części, dla których wnioskodawca nie jest właściwym zarządcą, z wyjątkiem robót na skrzyżowaniu z drogą wyższej kategorii, które są realizowane zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), jeśli skrzyżowanie to jest elementem składowym wniosku przedłożonego do oceny,
  2. roboty oraz koszty robót realizowanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
  3. roboty oraz koszty robót dotyczące infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
 18. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdy:
  1. wnioskodawca nie zastosował się do wzorów określonych dla danego zadania,
  2. nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
  3. został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
  4. dotyczy zadania nie polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi,
  5. dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Wyjątek stanowią zadania mające na celu: wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do jednej z wymienionych kategorii albo rozbudowę lub przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.
  6. dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi, dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2),
  7. dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg, dla których zarządcy są różni,
  8. zadanie będące przedmiotem wniosku jest lub będzie finansowane lub współfinasowane ze środków pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
  9. wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dofinasowania tj. 30 mln zł,
  10. nie został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
 19. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie:
  1. nie spełnia wymogów formalnych lub określonych w ogłoszeniu o naborze,
  2. zawiera oczywiste omyłki - komisja wzywa wnioskodawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 20. Wnioskodawca, uzupełniając lub poprawiając wniosek o dofinansowanie nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po złożeniu wniosku, o czym komisja poucza wnioskodawcę, kierując do niego wezwanie.
 21. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod uwagę:
  1. poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
  3. podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;
  4. zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
  5. poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.
 22. Ocena wniosku jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, albo jego uzupełnienia lub poprawienia.
 23. Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
   *W przypadku podania kwot w niepełnych złotych, Komisja zastrzega sobie prawo do dokonania korekty do pełnych złotych.
 24. Wnioskodawca, udzielając informacji lub wyjaśnień, może złożyć stosowne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów wymaganych do złożenia wraz wnioskiem
 25. Na podstawie oceny, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, która zawiera w szczególności:
  1. przyznane miejsce na liście, uszeregowane od najbardziej do najmniej priorytetowego zadania rekomendowanego do dofinansowania;
  2. nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem dofinansowania;
  3. nazwę zadania;
  4. przewidywany koszt realizacji zadania, ustalony na podstawie informacji zawartej we wniosku o dofinansowanie,
  5. przewidywany okres realizacji zadania;
  6. proponowany procent dofinansowania zadania;
  7. proponowaną kwotę dofinansowania, a w przypadku zadań wieloletnich - proponowaną kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne lata.
 26. Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście.
 27. Beneficjenci, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania zobligowani są do pisemnego potwierdzenia gotowości do zawarcia umowy o dofinansowanie, poprzez akceptację przyznanego poziomu i kwoty dofinansowania, deklaracje niezwłocznego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wymaganych prawem nie później jednak niż 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 28. Lista, o której mowa wyżej może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:
  1. rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania;
  2. zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.
 29. W przypadku zmiany listy zadanie o najwyższym priorytecie do dofinansowania umieszczone na liście rezerwowej jest przenoszone na listę podstawową, do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie.
 30. Na podstawie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie wojewoda zawiera umowy z wnioskodawcami o udzielenie dofinansowania zadania powiatowego albo zadania gminnego.
 31. Umowa stanowi zapewnienie dofinansowania określonego w niej zadania powiatowego albo zadania gminnego oraz oznacza zaciągnięcie przez wojewodę zobowiązania do wysokości wskazanej w umowie.
 32. Beneficjent w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy z wojewodą zobowiązany jest do rozpoczęcia:
  1. robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie - w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie - w pozostałych przypadkach. W przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku umowa o dofinansowanie wygasa z mocy prawa.
 33. Dofinansowanie może zostać przekazane wnioskodawcy po zawarciu przez niego umowy na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.
 34. Do procedury udzielania dofinansowania zadań powiatowych oraz zadań gminnych ze środków Funduszu, w tym do:
  1. składania wniosków o dofinansowanie i ich oceny,
  2. ustalania list,
  3. wprowadzania na listach zmian oraz zatwierdzania tych list nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów.
 35. Mając na uwadze sposób realizacji zadań drogowych ze środków Funduszu w formie postępowania o udzielenie zamówień publicznych uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca br. wszedł w życie art. 15vb ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zgodnie z którym do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy ww. ustawy dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego. W myśl ww. przepisów zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W tym przypadku zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej części. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, a zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Tym samym w przypadku zadań wieloletnich dofinansowywanych z Funduszu Dróg Samorządowych mechanizm wypłaty zaliczek jest jednym z dwóch dopuszczalnych rozwiązań wypłaty wynagrodzenia wykonawcy. Wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi jeden z elementów pobudzania gospodarki i walki ze skutkami kryzysu gospodarczego. Realizowane inwestycje zapewniają pracę zarówno dla firm budowlanych, jak również dla lokalnych dostawców, stanowiąc przy tym impuls rozwojowy dla sektora budowlanego oraz społeczności lokalnych. Biorąc pod uwagę konieczność podejmowania działań w celu wsparcia sektora transportu drogowego w związku z epidemią COVID-19, rekomenduję wsparcie przedsiębiorców w postaci wprowadzenia mechanizmu wypłacania wynagrodzenia w częściach lub zaliczek na poczet prac wykonywanych na rzecz jednostek administracji publicznej.
 36. Obowiązujące dokumenty dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu.

Termin składania wniosków 30 dni od dnia ogłoszenia naboru.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
(decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)

Wnioski o dofinansowanie należy składać WYŁĄCZNIE: w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP: /lodzuw/skrytka

Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

 1. DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
 2. XLS, XSLX, ODS
 3. GIF, TIF, JPG, PNG

Lista punktów potwierdzania profilu zaufanego
Punkt potwierdzania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego mieści się przy ul. Piotrkowskiej 103 w Łodzi.

 Instrukcje przekazywania dokumentów na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: znajdują się na stronie

Zapraszam wszystkie samorządy z terenu województwa łódzkiego do indywidualnego kontaktu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

 • Maria Tałajko – Kierownik Oddziału Inwestycji - (42) 664 15 24,
   
 • Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Transportu, Oddział Inwestycji

  tel. (42) 664 11 59, Marcin Bucewka,
  tel. (42) 664 11 97, Paulina Ceglarek,
  tel. (42) 664 12 13, Justyna Kwiatkowska, Justyna Sikorska, Adam Lesiak, Iwona Ciepłuch,
   
 • Sekretariat Wydziału (42) 664 11 85

WOJEWODA ŁÓDZKI

Tobiasz Bocheński

 

 

*****

Ogłoszenie
Wojewody Łódzkiego
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Informuję, że Prezes Rady Ministrów w dniu 15 kwietnia br. zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 r.

Wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne. Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. 

W wyniku podziału  środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. dla województwa łódzkiego przyznano limit w wysokości 145 mln zł:

 1. 43 mln zł na zadania powiatowe,
 2. 102 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 190 zadań: 32 powiatowe i 158 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 193 km gminnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 4  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2161, z późn. zm.) wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na podstawie ostatecznej listy zatwierdzonej do dofinasowania przez Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie, wojewoda zawiera umowy z wnioskodawcami o udzielenie dofinansowania zadania powiatowego albo zadania gminnego.

Informacje dotyczące umieszczenia naostatecznej liście zatwierdzonej do dofinasowania przez Prezesa Rady Ministrów wraz z kwotą, wysokością dofinasowania oraz warunkami zawarcia umowy o dofinasowanie  zostaną przekazane beneficjentom w odrębnych pismach do dnia 22 kwietnia 2020 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI
Tobiasz Bocheński


Załączniki do ogłoszenia:

*****

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów zadań rekomendowanych do dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim.
Poniżej zamieszczone zostały listy zadań podstawowych i rezerwowych wraz z informacją o przyznanym dofinasowania dla zadań powiatowych i gminnych.

Z poważaniem

Dyrektor
Wydziału Rolnictwa i Transportu
Bogumiła Kapusta

Załączniki do komunikatu:


*****

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów zadań rekomendowanych do dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim.

Poniżej zamieszczone zostały listy zadań podstawowych i rezerwowych wraz z informacją o przyznanym dofinasowania dla zadań powiatowych i gminnych.

Z poważaniem

Dyrektor
Wydziału Rolnictwa i Transportu
Bogumiła Kapusta
 

 1. W ramach ogłaszanego naboru dofinansowanie może zostać udzielone na zadania polegające   na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, zwane dalej „zadaniami powiatowymi”, lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, zwane dalej „zadaniami gminnymi”.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania. Jednostka samorządu terytorialnego niezwłocznie przekazuje uchwałę w sprawie zaliczenia wojewodzie.
 3. Przez zadanie:
 • jednoroczne – rozumie się zadanie, którego przewidywany czas realizacji jest krótszy   niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót,
 • wieloletnie – rozumie się zadanie, którego przewidywany czas realizacji jest dłuższy     niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót.
 1. W ramach realizacji zadań mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi.
 2. Dofinansowanie realizacji zadań nie obejmuje kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe.
 3.  W ramach naboru o dofinansowanie nie można ubiegać się na realizację zadań na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
 4. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania.
 5. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań powiatowych, zadań gminnych oraz zadań mostowych nie mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej.
 6. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę dochody własne danej jednostki samorządu terytorialnego rozumiane jako dochody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), pomniejszone o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na mieszkańca tej jednostki, w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w skali kraju, pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla           z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumy przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej na mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla.
  Podstawę do wyliczenia dochodów stanowią:
 • dochody własne, ustalone za rok poprzedzający rok bazowy, a także część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu państwa ustalone na rok bazowy;
 •  liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego.
 1. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł.
 2. Wojewoda przeprowadza nabór przy pomocy komisji, która dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, zwanej dalej „komisją”.
 3. Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy zarządca drogi powiatowej albo drogi gminnej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze:
 •  R
 • BPR jednoroczne
 • BPR wieloletnie
 1. W ramach ogłaszanego naboru ustanawia się limit składanych wniosków (zadań):
 • powiaty – 1 wniosek
 • gminy – 2 wnioski

*Złożenie większej ilości wniosków spowoduje wyeliminowanie z oceny formalnej     i merytorycznej wszystkich złożonych wniosków.

 1. Jako jedno zadanie mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, spełniające wymagania:
 • przewiduje się na nich prowadzenie robót budowlanych,
 • pojedynczy odcinek ma charakter ciągły (nieprzerwany) oraz jest jednorodny  pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych,
 • w ramach jednego odcinka szerokość pasa/pasów ruchu jest taka sama,
 •  jeden odcinek obejmuje drogę publiczną o jednym numerze, przy czym dopuszcza się wydzielenie na drodze publicznej o jednym numerze dwóch lub trzech odcinków,
 • każdy odcinek może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie (tj. Dz. U.       z 2016 r. poz.124), właściwą dla danej kategorii drogi,
 •  na jednym odcinku prowadzone będą roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:
 1. w przypadku remontu drogi – na wszystkich odcinkach wykonywane  są wyłącznie roboty budowlane polegające na remoncie,
 2. w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi – na każdym odcinku mogą być wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,
 • w przypadku dróg o różnych numerach każdy odcinek drogi jest powiązany z innym odcinkiem zgłoszonym w ramach zadania w jeden z następujących sposobów:
 1. dwa różne odcinki mają jeden punkt wspólny, łączący ich początek i koniec, dwa końce lub dwa początki, zgodnie z kilometrażem,
 2. dwa różne odcinki krzyżują się ze sobą, między początkiem i końcem, dwoma końcami lub dwoma początkami dwóch różnych odcinków znajdują się wyłącznie odcinki zbudowane, przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane w ciągu ostatnich 3 lat lub skrzyżowania o parametrach niewymagających wykonywania na nich robót budowlanych

      *Powyższe wymagania nie dotyczą inwestycji polegającej na remoncie drogi.

 1. We wniosku o dofinansowanie określa się przewidywany koszt i czas realizacji zadania oraz termin dokonywania wypłat na rzecz wykonawcy zadania.

*Dofinansowanie na rok 2020 zostanie wypłacone do 20 grudnia 2020 r.

*W przypadku remontu drogi całkowita wartość zadania nie może przekroczyć     1 000 000 zł.

 1. Do wniosku o dofinansowanie zadania należy załączyć:
 • mapę poglądową umożliwiającą zlokalizowanie przedmiotu inwestycji w terenie, w szczególności względem innych dróg w okolicy wraz z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku, sporządzoną w skali oraz w sposób umożliwiający ich identyfikację i właściwą ocenę inwestycji,
 • dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania, które mają znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku (np.: mapa sytuacyjno - poglądowa lokalizująca tereny/zakłady/instytucje względem drogi, oświadczenie dotyczące kursowania drogą będącą przedmiotem dofinansowania transportu zbiorowego, dokumentację fotograficzną  do 6 zdjęć itp.).
 •  harmonogram rzeczowo finansowy zadania zawierający wyszczególnienie: elementy, roboty budowlane i towarzyszące im prace, objęte zakresem rzeczowym zadania i ich koszt brutto zgodnie z tabelą wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
 • wniosek i załączniki do wniosku muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Beneficjenta. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie (aplikowania o środki).
 1. Koszty niekwalifikowalne realizacji zadania obejmują w szczególności:
 • budowę, przebudowę lub remont dróg lub ich części, dla których wnioskodawca nie jest właściwym zarządcą, z wyjątkiem robót na skrzyżowaniu z drogą wyższej kategorii, które są realizowane zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), jeśli skrzyżowanie to jest elementem składowym wniosku przedłożonego do oceny,
 • roboty oraz koszty robót realizowanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
 • roboty oraz koszty robót dotyczące infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
 • roboty oraz koszty, które powinny być wykonywane w ramach bieżącego utrzymania.
 1. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdy:
 • wnioskodawca nie zastosował się do wzorów określonych dla danego zadania,
 • nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
 •  został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
 • dotyczy zadania nie polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi,
 • dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Wyjątek stanowią zadania mające na celu: wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do jednej z wymienionych kategorii albo rozbudowę lub przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.
 • dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi, dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2),
 • dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg, dla których zarządcy są różni,
 • zadanie będące przedmiotem wniosku jest lub będzie finansowane lub współfinasowane ze środków pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
 • wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dofinasowania tj. 30 mln zł,
 • nie został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
 1. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie:
 •  nie spełnia wymogów formalnych lub określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • zawiera oczywiste omyłki - komisja wzywa wnioskodawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 1. Wnioskodawca, uzupełniając lub poprawiając wniosek o dofinansowanie nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po złożeniu wniosku, o czym komisja poucza wnioskodawcę, kierując do niego wezwanie.
 2. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod uwagę:
 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 •  zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
 • poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.
 1. Ocena wniosku jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, albo jego uzupełnienia lub poprawienia.
 2. Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

*W przypadku podania kwot w niepełnych złotych, Komisja zastrzega sobie prawo do dokonania korekty do pełnych złotych.

 1. Wnioskodawca, udzielając informacji lub wyjaśnień, może złożyć stosowne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów wymaganych do złożenia wraz wnioskiem
 2. Na podstawie oceny, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, która zawiera w szczególności:
 •  przyznane miejsce na liście, uszeregowane od najbardziej do najmniej priorytetowego zadania rekomendowanego do dofinansowania;
 •  nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem dofinansowania;
 • nazwę zadania;
 •  przewidywany koszt realizacji zadania, ustalony na podstawie informacji zawartej we wniosku o dofinansowanie,
 • przewidywany okres realizacji zadania;
 •  proponowany procent dofinansowania zadania;
 •  proponowaną kwotę dofinansowania, a w przypadku zadań wieloletnich - proponowaną kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne lata.
 1. Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście.
 2. Beneficjenci, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania zobligowani są do pisemnego potwierdzenia gotowości do zawarcia umowy o dofinansowanie, poprzez akceptację przyznanego poziomu i kwoty dofinansowania, deklaracje niezwłocznego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wymaganych prawem nie później jednak niż 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 3. Lista, o której mowa wyżej może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:
 • rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania;
 • zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.
 1. W przypadku zmiany listy zadanie o najwyższym priorytecie do dofinansowania umieszczone na liście rezerwowej jest przenoszone na listę podstawową, do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie.
 2. Na podstawie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie wojewoda zawiera umowy z wnioskodawcami o udzielenie dofinansowania zadania powiatowego albo zadania gminnego.
 3. Umowa stanowi zapewnienie dofinansowania określonego w niej zadania powiatowego albo zadania gminnego oraz oznacza zaciągnięcie przez wojewodę zobowiązania do wysokości wskazanej w umowie.
 4. Beneficjent w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy z wojewodą zobowiązany jest do rozpoczęcia:
 • robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie - w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
 • postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie - w pozostałych przypadkach. W przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku umowa o dofinansowanie wygasa z mocy prawa.
 1. Dofinansowanie może zostać przekazane wnioskodawcy po zawarciu przez niego umowy na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.
 2. Do procedury udzielania dofinansowania zadań powiatowych oraz zadań gminnych ze środków Funduszu, w tym do:
 • składania wniosków o dofinansowanie i ich oceny,
 •  ustalania list,
 • wprowadzania na listach zmian oraz zatwierdzania tych list nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów.
 1. Obowiązujące dokumenty dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu.

Zapraszam wszystkie samorządy z terenu województwa łódzkiego do indywidualnego kontaktu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.


Punkt informacyjny

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok. 407, 408, 423, bud. E,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.

 

 • Maria Tałajko – z-ca Kierownika Oddziału Komunikacji i Inwestycji  (42) 664 11 45,
 • Krystyna Biernacka-Puzder (42) 664 15 24,

Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Transportu:

tel. (42) 664 11 59,

 • Marcin Bucewka,
 • Iwona Ciepłuch
 • Dominik Staniszewski,

tel. (42) 664 12 13,

 • Justyna Kwiatkowska,
 • Justyna Sikorska,
 • Paweł Stępiński,

Sekretariat Wydziału (42) 664 11 85

 

WOJEWODA ŁÓDZKI

Zbigniew Rau

ZAŁĄCZNIKI

wniosek B+P+R jednoroczne wniosek B+P+R jednoroczne (89 KB)

wniosek B+P+R wieloletnie wniosek B+P+R wieloletnie (105 KB)

wniosek Remont wniosek Remont (96.5 KB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadanie jednoroczne Harmonogram rzeczowo-finansowy zadanie jednoroczne (14.3 KB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadanie wieloletnie Harmonogram rzeczowo-finansowy zadanie wieloletnie (14.55 KB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadanie jednoroczne2003 Harmonogram rzeczowo-finansowy zadanie jednoroczne2003 (36 KB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadanie wieloletnie2003 Harmonogram rzeczowo-finansowy zadanie wieloletnie2003 (14.49 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania (331.85 KB)

 

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 20 maja  2019 r.
ogłaszam


ostateczne listy podstawowe oraz listy rezerwowe zadań gminnych i zadań powiatowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów.
Jednocześnie informuję, że limit środków na dofinansowanie zadań na listach podstawowych z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wyniósł 74.847.942,00 zł, w tym po uwzględnieniu zadań przeniesionych przez Prezesa Rady Ministrów na listę podstawową zadań gminnych.
Dodatkowy limit środków na dofinansowanie zadań przeniesionych w ramach rezerwy Prezesa Rady Ministrów wynosi 4.594.024,00 zł.
WOJEWODA ŁÓDZKI
Zbigniew Rau
 
 
***
 
OGŁOSZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 13 marca 2019 r.
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 23 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2161)
ogłaszam
nabór wniosków o dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2019 i wieloletnich
z Funduszu Dróg Samorządowych

wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach naboru 168 909 062,35 zł w tym na:

 1. Zadania powiatowe – 68 909 062,35 zł
 2. Zadania gminne – 100 000 000,00 zł

Limit zobowiązań wieloletnich na rok 2019 r. - 58 911 214,68 zł
 

Termin składania wniosków 30 dni od dnia ogłoszenia naboru.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
(decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
pok. 405
lub w Kancelarii ŁUW w Łodzi bud. C.
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.

 1. W ramach naboru ogłaszanego naboru dofinansowane może zostać udzielone na zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych, zwane dalej „zadaniami powiatowymi”, lub budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych, zwane dalej „zadaniami gminnymi”.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 obejmują również przebudowę dróg wewnętrznych, które są następnie zaliczane do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania. Jednostka samorządu terytorialnego niezwłocznie przekazuje uchwałę w sprawie zaliczenia wojewodzie.
 3. Przez zadanie:
  1. jednoroczne – rozumie się zadanie, którego przewidywany czas realizacji jest krótszy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót,
  2. wieloletnie – rozumie się Zadanie, którego przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót.
 4. W ramach realizacji zadań mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi.
 5. Dofinansowanie realizacji zadań nie obejmuje kosztów nabywania nieruchomości pod pasy drogowe.
 6.  W ramach naboru o dofinansowanie nie można ubiegać się na realizację zadań na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.
 7. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania.
 8. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań powiatowych, zadań gminnych oraz zadań mostowych nie mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej.
 9. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę dochody własne danej jednostki samorządu terytorialnego rozumiane jako dochody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), pomniejszone o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na mieszkańca tej jednostki, w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w skali kraju, pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumy przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej na mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla.
  Podstawę do wyliczenia dochodów stanowią:
   1. dochody własne, ustalone za rok poprzedzający rok bazowy, a także część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu państwa ustalone na rok bazowy;
   2. liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego.
 10. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie powiatowe albo zadanie gminne nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł.
 11. Wojewoda przeprowadza nabór przy pomocy komisji, która dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, zwanej dalej „komisją”.
 12. Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy zarządca drogi powiatowej albo drogi gminnej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze:
  1. R
  2. BPR jednoroczne
  3. BPR wieloletnie
 13. W ramach ogłaszanego naboru ustanawia się limit składanych wniosków (zadań):
  1. powiaty – 1 wniosek
  2. gminy – 2 wnioski
 14. Jako jedno zadanie mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg, spełniające wymagania:
  1. przewiduje się na nich prowadzenie robót budowlanych,
  2. pojedynczy odcinek ma charakter ciągły (nieprzerwany) oraz jest jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych,
  3. w ramach jednego odcinka szerokość pasa/pasów ruchu jest taka sama,
  4. jeden odcinek obejmuje drogę publiczną o jednym numerze, przy czym dopuszcza się wydzielenie na drodze publicznej o jednym numerze dwóch lub trzech odcinków,
  5. każdy odcinek może posiadać inną klasę, o której mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.124), właściwą dla danej kategorii drogi,
  6. na jednym odcinku prowadzone będą roboty budowlane jednego rodzaju, przy czym:
   1. w przypadku remontu drogi – na wszystkich odcinkach wykonywane są wyłącznie roboty budowlane polegające na remoncie,
   2. w przypadku budowy, rozbudowy i przebudowy drogi – na każdym odcinku mogą być wykonywane roboty budowlane innego rodzaju,
  7. w przypadku dróg o różnych numerach każdy odcinek drogi jest powiązany z innym odcinkiem zgłoszonym w ramach zadania w jeden z następujących sposobów:
   1. dwa różne odcinki mają jeden punkt wspólny, łączący ich początek i koniec, dwa końce lub dwa początki, zgodnie z kilometrażem,
   2. dwa różne odcinki krzyżują się ze sobą, między początkiem i końcem, dwoma końcami lub dwoma początkami dwóch różnych odcinków znajdują się wyłącznie odcinki zbudowane, przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane w ciągu ostatnich 3 lat lub skrzyżowania o parametrach niewymagających wykonywania na nich robót budowlanych
 15. We wniosku o dofinansowanie określa się przewidywany koszt i czas realizacji zadania oraz termin dokonywania wypłat na rzecz wykonawcy zadania.
 16. Do wniosku o dofinansowanie zadania należy załączyć:
  1. mapę poglądową umożliwiającą zlokalizowanie przedmiotu inwestycji w terenie, w szczególności względem innych dróg w okolicy wraz z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku, sporządzoną w skali oraz w sposób umożliwiający ich identyfikację i właściwą ocenę inwestycji,
  2. dokumenty i informacje uzupełniające charakterystykę zadania, które mają znaczenie przy ocenie merytorycznej wniosku (np.: mapa sytuacyjno - poglądowa lokalizująca tereny/zakłady/instytucje względem drogi, oświadczenie dotyczące kursowania drogą będącą przedmiotem dofinansowania transportu zbiorowego, dokumentację fotograficzną od do 6 zdjęć itp.).
  3. harmonogram rzeczowo finansowy zadania zawierający wyszczególnienie: elementy, roboty budowlane i towarzyszące im prace, objęte zakresem rzeczowym zadania i ich koszt brutto zgodnie z tabelą wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
  4. wniosek i załączniki do wniosku muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Beneficjenta. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie (aplikowania o środki).
 17. Koszty niekwalifikowalne realizacji zadania obejmują w szczególności:
  1. budowę, przebudowę lub remont dróg lub ich części, dla których wnioskodawca nie jest ustawowym zarządcą, z wyjątkiem robót na skrzyżowaniu z drogą wyższej kategorii, które są realizowane zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), jeśli skrzyżowanie to jest elementem składowym wniosku przedłożonego do oceny,
  2. roboty oraz koszty robót realizowanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
  3. roboty oraz koszty robót dotyczące infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
  4. roboty oraz koszty, które powinny być wykonywane w ramach utrzymania.
 18. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, gdy:
  1. wnioskodawca nie zastosował się do wzorów określonych dla danego zadania,
  2. nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
  3. został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
  4. dotyczy zadania nie polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi,
  5. dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Wyjątek stanowią zadania mające na celu: wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania, do jednej z wymienionych kategorii albo rozbudowę lub przebudowę drogi wewnętrznej do właściwych parametrów technicznych, a następnie zaliczenie jej do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.
  6. dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi, dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 19 ust. 2),
  7. dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg, dla których zarządcy są różni,
  8. Zadanie będące przedmiotem wniosku jest lub będzie finansowane lub współfinasowane ze środków pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej,
  9. wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dofinasowania tj. 30 mln zł,
  10. nie został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 19 .
 19. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie:
  1. nie spełnia wymogów formalnych lub określonych w ogłoszeniu o naborze,
  2. zawiera oczywiste omyłki - komisja wzywa wnioskodawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 20. Wnioskodawca, uzupełniając lub poprawiając wniosek o dofinansowanie nie może załączyć dokumentów datowanych na dzień po złożeniu wniosku, o czym komisja poucza wnioskodawcę, kierując do niego wezwanie.
 21. Komisja dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa i biorąc pod uwagę:
  1. poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2. zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
  3. podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów;
  4. zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych;
  5. poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.
 22. Ocena wniosku jest dokonywana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, albo jego uzupełnienia lub poprawienia.
 23. Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 24. Wnioskodawca, udzielając informacji lub wyjaśnień, może złożyć stosowne dokumenty, z wyjątkiem dokumentów wymaganych do złożenia wraz wnioskiem
 25. Na podstawie oceny, komisja ustala listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu, która zawiera w szczególności:
  1. przyznane miejsce na liście, uszeregowane od najbardziej do najmniej priorytetowego zadania rekomendowanego do dofinansowania;
  2. nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej beneficjentem dofinansowania;
  3. nazwę zadania;
  4. przewidywany koszt realizacji zadania, ustalony na podstawie informacji zawartej we wniosku o dofinansowanie,
  5. przewidywany okres realizacji zadania;
  6. proponowany procent dofinansowania zadania;
  7. proponowaną kwotę dofinansowania, a w przypadku zadań wieloletnich - proponowaną kwotę dofinansowania w podziale na poszczególne lata.
 26. Komisja pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu zadania na liście.
 27. Beneficjenci, których otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu zdań do dofinansowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dofinansowania zobligowani są do pisemnego potwierdzenia gotowości do zawarcia umowy o dofinansowanie, poprzez akceptację przyznanego poziomu i kwoty dofinansowania, deklaracje niezwłocznego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wymaganych prawem nie później jednak niż 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 28. Lista, o której mowa wyżej może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:
  1. rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania;
  2. zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.
 29. W przypadku zmiany listy zadanie o najwyższym priorytecie do dofinansowania umieszczone na liście rezerwowej jest przenoszone na listę podstawową, do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie w danym województwie.
 30. Na podstawie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w danym województwie wojewoda zawiera umowy z wnioskodawcami o udzielenie dofinansowania zadania powiatowego albo zadania gminnego.
 31. Umowa stanowi zapewnienie dofinansowania określonego w niej zadania powiatowego albo zadania gminnego oraz oznacza zaciągnięcie przez wojewodę zobowiązania do wysokości wskazanej w umowie.
 32. Beneficjent w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy z wojewodą zobowiązany jest do rozpoczęcia:
  1. robót budowlanych w celu realizacji zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie - w przypadku gdy na roboty te nie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie - w pozostałych przypadkach. W przypadku nie dopełnienia w/w obowiązku umowa o dofinansowanie wygasa z mocy prawa.
 33. Dofinansowanie może zostać przekazane wnioskodawcy po zawarciu przez niego umowy na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.
 34. Do procedury udzielania dofinansowania zadań powiatowych oraz zadań gminnych ze środków Funduszu, w tym do:
  1. składania wniosków o dofinansowanie i ich oceny,
  2. ustalania list,
  3. wprowadzania na listach zmian oraz zatwierdzania tych list nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów
 35. Obowiązujące dokumenty dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu.

Zapraszam wszystkie samorządy z terenu województwa łódzkiego do indywidualnego kontaktu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

Punkt informacyjny

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok. 405, 420, 423 bud. E,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.

Marcin Kaczmarek (42) 664 11 45
Maria Tałajko (42) 664 11 45
Sekretariat Wydziału (42) 664 11 75 (11 84)


 
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane