Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 27 listopada 2019 r.

W związku z ogłoszeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2019 r w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019. informuję, że termin składania wniosków został wydłużony do 9 grudnia 2019 r.
 

WOJEWODA ŁÓDZKI
Tobiasz Bocheński
 

*****

Ogłoszenie
Wojewody Łódzkiego
z dnia 8 listopada 2019 r.

 

Wojewoda Łódzki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2020 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach naboru, przewidzianych na województwo łódzkie wynosi 44 161 530,65 zł.
 

Termin składania wniosków 13 – 29 listopada 2019 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
(decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

Wydziału Rolnictwa i Transportu
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi - pok. 14 bud. E
lub w Kancelarii ŁUW w Łodzi bud. C.
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.
 1. W ramach ogłaszanego naboru dofinansowanie może zostać udzielone na zadania własne organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 2. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
 3. Warunkiem uzyskania dopłaty jest:
  1. sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%;
  2. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
 4. W ramach naboru o dopłatę nie może ubiegać się organizator prowadzący przewóz realizowany w ramach komunikacji miejskiej. 
 5. Dopłata nie zostanie przyznana w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym dla pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej wystąpi dodatni wynik finansowy, pomimo pomniejszenia go o kwotę rozsądnego zysku, organizator nie występuje z wnioskiem o dopłatę do tej linii. 
 6. Wysokość udzielonej dopłaty na realizację przez organizatora zadania własnego, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nie może przekroczyć 1,00 zł do 1 wozokilometra, z zastrzeżeniem ust. 3. 
 7. Wniosek o dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej składa organizator, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze.
 8. Do wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dofinansowaniem, organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.
 9. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych gdy:
  1. organizator nie zastosował się do wzorów dokumentów określonych dla danego zadania,
  2. nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
  3. został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
  4. dotyczy zadania nie podlegającego dopłacie,
  5. wnioskowana kwota dopłaty przekracza maksymalną kwotę dopłaty do jednego wozokilometra,
  6. nie został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizatora.
 10. W przypadku, gdy wniosek o dopłatę nie spełnia wymogów formalnych lub określonych w ogłoszeniu o naborze, zawiera oczywiste omyłki, Wojewoda wyzywa organizatora do uzupełnienia lub poprawienia oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 11. Ocena wniosku jest dokonywana w terminie od dnia 2 – 13 grudnia 2019 r. 
 12. Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności:
  1. gminom,
  2. związkom międzygminnym,
  3. związkom powiatowo-gminnym,
  4. powiatom,
  5. związkom powiatów,
  6. województwom.
 13. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosków, o dopłatę, informuje organizatora o objęciu dopłatą w ramach środków Funduszu, albo o nieobjęciu dopłatą.
 14. Organizator, któremu została udzielona dopłata, jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych dopłat oraz wydatków objętych dopłatą
 15. Obowiązujące dokumenty dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu.

Punkt informacyjny

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok. 12, 13,14 bud. E
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.

Helena Złotowska (42) 664-12-40
Agnieszka Kulej (42) 664 13-12
Sekretariat Wydziału Rolnictwa i Transportu (42) 664 11 85


WOJEWODA ŁÓDZKI
Zbigniew Rau


Załączniki

 1. Wniosek o objęcie dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Wniosek o objęcie dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (14.52 KB)
 2. Oświadczenie organizatora. Oświadczenie organizatora. (27 KB)


*****

Program
„Przywracamy Przystanki”


W dniu 9 września br. Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019. Termin składania wniosków został wyznaczony od 12 września - 11 października 2019 r.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności:

 1. gminom;
 2. związkom międzygminnym;
 3. związkom powiatowo-gminnym;
 4. powiatom;
 5. związkom powiatów;
 6. województwom.

Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przepisy ustawy zwiększą dostępność połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla tych osób.

Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywała do końca 2021 r. Na dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności  publicznej  w  2019 r.  przeznaczone  zostało   300 mln zł, a  w latach kolejnych -  800 mln zł.

Środki przyznane na województwo łódzkie w 2019 r. w bieżącym naborze wynoszą 13 047 140,53 zł.

Obowiązujące dokumenty dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu.
 

*****

Ogłoszenie
Wojewody Łódzkiego
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r.  o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. poz. 1123)

ogłaszam

nabór wniosków o dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowyc o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej  w ramach naboru, przewidzianych na województwo łódzkie wynosi 15 586 487,12 zł. w 2019 r.

Termin składania wniosków 2 sierpnia 2019 r. – 12 sierpnia 2019 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

(decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:
 

Wydziału Rolnictwa i Transportu
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi pok. 14

lub

Kancelarii ŁUW w Łodzi bud. C.
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.

 1. W ramach ogłaszanego naboru dofinansowanie może zostać udzielone na zadania własne organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 2. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
 3. Warunkiem uzyskania dopłaty jest:
  1. sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%;
  2. zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 4. W ramach naboru o dopłatę nie może ubiegać się organizator prowadzący przewóz realizowany w ramach komunikacji miejskiej.
 5. Dopłata nie zostanie przyznana w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym dla pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej wystąpi dodatni wynik finansowy, pomimo pomniejszenia go o kwotę rozsądnego zysku, organizator nie występuje z wnioskiem o dopłatę do tej linii.
 6. Wysokość udzielonej dopłaty na realizację przez organizatora zadania własnego, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nie może przekroczyć 1,00 zł do 1 wozokilometra, z zastrzeżeniem ust. 3.
 7. Wniosek o dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej składa organizator, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze.
 8. Do  wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dofinansowaniem, organizator dołącza dokumenty potwierdzając dane i informacje zawarte we wniosku.
 9. Wniosek nie spełnia wymogów formalnych gdy:
  1. organizator nie zastosował się do wzorów dokumentów określonych dla danego zadania,
  2. nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników,
  3. został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków,
  4. dotyczy zadania nie podlegającego dopłacie,
  5. wnioskowana kwota dopłaty przekracza maksymalną kwotę dopłaty do 1 wozokilometra,
  6. nie został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizatora.
 10. W przypadku, gdy wniosek o dopłatę  nie spełnia wymogów formalnych lub określonych w ogłoszeniu o naborze,  zawiera oczywiste omyłki, Wojewoda wyzywa organizatora do uzupełnienia lub poprawienia oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 11. Ocena wniosku jest dokonywana w terminie od dnia 12 - 20 sierpnia 2019 r
 12. Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności:
  1. gminom,
  2. związkom międzygminnym,
  3. związkom powiatowo-gminnym,
  4. powiatom,
  5. związkom powiatów,
  6. województwom.
 13. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosków, o dopłatę, informuje organizatora o objęciu dopłatą w ramach środków Funduszu, albo o nieobjęciu dopłatą.
 14. Organizator, któremu została udzielona dopłata, jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych dopłat oraz wydatków objętych dopłatą
 15. Obowiązujące dokumenty dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu.

Punkt informacyjny

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
pok. 12, 13,14 bud. E
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00; wt w godz. 9:00-17:00.
Agnieszka Kulej (42) 664 14 87
Bartosz Pokora (42) 664-13-12
Krzysztof Adamiak (42) 664-13-12,
Patryk Mieszkowicz, Maciej Sadokierski (42) 664-14-93
Sekretariat Wydziału Rolnictwa i Transportu (42) 664 11 85
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane