Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-04
 

 

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego
Cezary Szydłowski
tel.: (+48) 42 664-14-04
e-mail: Cezary.Szydlowski@lodz.uw.gov.pl

 
Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz wykonywanie czynności doradczych w zakresie usprawniania funkcjonowania jednostki, a w szczególności:
 1. ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej jednostki, obejmująca:
  • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych i finansowych,
  • przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
  • zabezpieczenie mienia jednostki,
  • efektywność i gospodarność wykorzystania zasobów jednostki,
  • wiarygodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
  • dostosowanie działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
 2. opracowywanie planu audytu na dany rok opartego na analizie ryzyka i przedstawienie przygotowanego planu do uzgodnienia i zatwierdzenia kierownikowi jednostki;
 3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów lub przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zgodnie z założeniami przekazanymi przez Ministra Finansów albo przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
 4. sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
 5. przeprowadzanie czynności doradczych na rzecz Wojewody oraz Dyrektora Generalnego.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane