Komunikaty urzędowe

Miesiąc:
4 sierpnia 2020
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i art. 95 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania i społeczeństwo, że 28.07.2020 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 146/20 o zmianie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 394/15 z 08.10.2015 r., udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Irysowej 2, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi ekspresowej S -14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku: od drogi krajowej nr 91 (DK 1) w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek, odcinek I węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów wraz z infrastrukturą, realizowanej w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic”, którą Minister Infrastruktury i Budownictwa, decyzją z 16.09.2016 r., znak: DLI.III.6621.175.2015.AK.27, w części uchylił - i orzekł co do istoty a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane