Komunikaty urzędowe

Miesiąc:
2 października 2018
Decyzja Wojewody Łódzkiego - s t w i e r d z a m I. Nabycie z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w Łodzi, w obrębie P-26, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 124/9 o powierzchni 5,1698 ha (uwidoczniona na mapie z projektem podziału działki nr 124/8 o powierzchni 5,3130 ha, z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarejestrowanej przez Prezydenta Miasta Łodzi, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej pod nr operatu technicznego P.106104 9.2016.792). II. 1. Nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., przez Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie I niniejszej decyzji. 2. Użytkowanie wieczyste przedmiotowego gruntu ustalam na okres 99 lat (dziewięćdziesiąt dziewięć), licząc od dnia 1 czerwca 2003 r. 3. Nabycie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu następuje z przeznaczeniem pod infrastrukturę kolejową. Grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pozostałe warunki użytkowania wieczystego określają przepisy Kodeksu cywilnego. III. Nieodpłatne nabycie przez Polskie Koleje Państwowe S.A., prawa własności znajdujących się na gruncie opisanym w pkt I naniesień: - tory główne zasadnicze; droga kolejowa naziemna o szerokości 1435 mm; funkcja obiektu – prowadzenie ruchu pociągów; rok budowy 1902, numer inwentarzowy 221001602; - sieć trakcyjna 3 kV, sieć trakcyjna prądu stałego 3 KV, funkcja obiektu – prowadzenie ruchu pociągów; rok budowy 1965, numer inwentarzowy 221001706; - część budynku nastawni przekaźnikowej posterunku odgałęźnika Retkinia; budynek murowany, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, stropodach żelbetowy, funkcja obiektu – prowadzenie ruchu pociągów; rok budowy 1972, numer inwentarzowy 1/012/00021/102 stary numer. IV. Decyzja niniejsza nie narusza praw osób trzecich. V. Pozostałe warunki użytkowania wieczystego określają przepisy Kodeksu cywilnego. VI. Niniejsza decyzja (ostateczna) stanowić będzie podstawę do ujawnienia w księdze wieczystej przez Prezydenta Miasta Łodzi, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, praw będących jej przedmiotem.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane