Komunikaty urzędowe

1 lutego 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego -zawiadamia, że wniosek z 03.12.2018 r. Prezydenta Miasta Skierniewice z siedzibą przy ul. Rynek 1 w Skierniewicach, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kozietulskiego w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 – skrzyżowanie w km od 52+512,67 do km 52+617,00, nie będzie rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i uzyskanie stanowiska inwestora na uwagi stron postępowania. Wobec powyższego wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do 15.03.2019 r.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane