Komunikaty urzędowe

15 marca 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa, zawiadamia się strony postępowania, że 6.03.2019 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 44/19 udzielająca Prezydentowi Miasta Skierniewice, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kozietulskiego w Skierniewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 – skrzyżowanie w km 52+512,67 do km 52+617,00. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane