Komunikaty urzędowe

12 sierpnia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), zawiadamia się społeczeństwo, że 08.08.2019 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego nr 147/19 o udzieleniu Gminie Ładzice, Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego autostrady A1, na terenie działek ewidencyjnych nr 489/2, 90/13, 125/1, obr. 0008 Stobiecko Szlacheckie, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane