Komunikaty urzędowe

14 sierpnia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam strony, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. wydane zostało postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 2/2019 o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 7/2005 z dnia 8 czerwca 2005 r. (znak: RR.I.-7045/2/9/KS/04/05) o ustaleniu warunków lokalizacji autostrady płatnej A2 na odcinku Łyszkowice – Nieborów (od km 386+168,6 do km 398+362,3).
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane