Komunikaty urzędowe

6 września 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 72 ust. 6 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się społeczeństwo, że 03.09.2019 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 169/19, udzielająca Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen S.A., pozwolenia na przebudowę istniejącego miejsca obsługi podróżnych Paprotnia Południe w ciągu drogi ekspresowej S8, polegającej na budowie stacji paliw płynnych i LPG PKN ORLEN wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury na dz. ewid. nr 136/1, 137/1, 145/2, 147/2, 150/2, 156/1, 157/2 w m. Paprotnia, gm. Zapolice.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane