Komunikaty urzędowe

6 września 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego – reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 713 od km 22+365 do km 26+566 (w miejscowościach Łaznowska Wola, Rokiciny Kolonia i Rokiciny), w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice – Ujazd”, nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie, określonym w art. 35 § 3 Kpa z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane