Komunikaty urzędowe

10 września 2019
Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie załącznika graficznego do zarządzenia zastępczego Wojewody Łódzkiego w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów

INFORMACJA O WYNIKU

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie załącznika graficznego do zarządzenia zastępczego Wojewody Łódzkiego w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów, w związku z realizacją przez Wojewodę Łódzkiego zadania wynikającego z art. 96 ust. 1 pkt 1 i art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.  U. z  2019 r., poz. 868 z późn. zm.).

Złożone oferty:

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto [zł]
(70%)

Liczba dni kalendarzowych
(30%)

Liczba przyznanych punktów

1.

INTEKPROJEKT
Gabriel Ferliński
ul. Piotrkowska 50/5
90-265 Łódź

2458,77

14

43

2.

"GeoCeum" Jan Barabach
ul. Turkusowa 3/53
60-658 Poznań

749

10

100

3.

E-GIS PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PROJEKTOWA SP. Z O. O.
ul. Sanocka 24/33
93-038 Łódź

2000

14

48

4.

MONDRAdesign
Łukasz Woźniak
ul. Długa 21
95-030 Rzgów

922,5

30

671

5.

"WMW-PROJEKT" s.c.
ul. Piotrkowska 116 m. 49
90-006 Łódź

3936

10

43

 

Kryteria oceny przyjęte w zapytaniu ofertowym: cena – 70%, termin – 30%.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „GeoCeum” Jan Barabach, która zgodnie z  ww.  kryteriami oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów 100/100  (w tym: kryterium nr 1: cena – 70/70 punktów, kryterium nr 2: termin wykonania zamówienia – 30/30 punktów).


Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa1Oferta nie zawierała kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane