Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data21 stycznia 2020
Podmiot kontrolowanyPowiat Poddębicki
TematPrawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2018 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data17 stycznia 2020
Podmiot kontrolowanyGmina Lubochnia
Temat

Prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., przekazanej gminom w 2018 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2016-03-31 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data17 stycznia 2020
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 • dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa
 • wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane