Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data21 października 2020
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań, w zakresie:

 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 3. dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 4. terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa
 5. wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2019-01-01 do: 2019-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 420


Data16 października 2020
Podmiot kontrolowanyStarosta Powiatu Łowickiego ul. Stanisławskiego 28 99 – 400 Łowicz
Temat

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym) wprowadzonych danych do rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ), dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przez organ stopnia powiatowego.

Podmiot kontrolujący Wojewoda Łódzki
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiWydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Rodzaj kontroliProblemowa


Data8 października 2020
Podmiot kontrolowanyPowiat Pabianicki
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w rozdziale 75045 – „Kwalifikacja wojskowa” § 2120 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych powiatowi mocą porozumienia na wykonywanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2019-01-01 do: 2019-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 420


 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane