Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data16 maja 2019
Podmiot kontrolowanyStarostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Temat

Sprawdzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców.

Podmiot kontrolujący Wydział Rolnictwa i Transportu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ dokumentacją kontroli można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pokój nr 406


Data14 maja 2019
Podmiot kontrolowanyGmina Błaszki
Temat

a)    prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2017 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),

b)    zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu
w terminie do 31.12.2017 r.
 

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data8 maja 2019
Podmiot kontrolowanyWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Temat

Przestrzeganie w toku wykonywania budżetu realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie:

 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
 3. dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 4. terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,
 5. wiarygodności sprawozdań.
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2018-01-01 do: 2018-12-31
Dokumentacja

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204Data7 maja 2019
Podmiot kontrolowany„Szkoła Kierowców Andrzej Rybak” OS Nr 010Ł
Temat

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z organizowaniem kursów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Podmiot kontrolujący Wydział Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w Wydziale Rolnictwa i Transportu – ul. Piotrkowska 104, piętro IV, pokój nr 421.


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane