Przyjmowanie skarg i wniosków

Urząd Wojewódzki

PRZEDMIOT SKARGI I WNIOSKU

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Postępowanie skargowe toczy się jako samodzielne tylko w takich przypadkach, gdy skarżący nie jest stroną postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego, a przedmiotem skargi nie są sprawy załatwiane przez wydanie decyzji administracyjnej.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA SKARGI I WNIOSKU
Na mocy Konstytucji RP skargę może złożyć każdy:

 • w interesie publicznym,
 • własnym,
 • innej osoby za jej zgodą.

ADRESAT SKARGI I WNIOSKU

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Właściwość organów do rozpatrywania skarg i wniosków ustalana jest na podstawie przepisów szczególnych lub Kodeksu postepowania administracyjnego.

Wojewoda właściwy jest m.in. do rozpatrywania skarg:

 • które dotyczą organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • które dotyczą zadań lub działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, z wyjątkiem spraw finansowych.

 

SPOSOBY WNIESIENIA SKARGI I WNIOSKU

Osobiście:
Punkt Obsługi Klienta bud.C 
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 9.00-17.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-16.00

Pocztą:
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926   Łódź

Drogą elektroniczną:
e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
http://www.lodz.uw.gov.pl/page/2994,elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

fax:(+48) 42 664-10-40

Ustnie do protokołu
Protokół podpisuje osoba zgłaszająca skargę lub wniosek, z podaniem imienia, nazwiska i adresu, oraz przyjmujący zgłoszenie.

Komórką organizacyjną koordynującą przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków jest:

Wieloosobowe stanowisko ds. skarg, wniosków i petycji
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
Bud. C, I piętro, pok. 110
tel.: 42 664-13-27, 42 664-13-28

PRZYJĘCIA OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 • Wojewoda: Wtorek: 15.00-17.00
 • Wicewojewoda: Wtorek: 15.00-17.00

Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem: (+48) 42 664-14-03, 664-14-13  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@lodz.uw.gov.pl

 • Dyrektor Generalny Urzędu: Wtorek: 14.00-17.00

Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem: (+48) 42 664-14-19 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  dyrektorgeneralny@lodz.uw.gov.pl

Dyrektorzy wydziałów i biur Urzędu: każdy dzień pracy Urzędu

 

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Skarga powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi w terminie, należy zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (podstawa prawna: art. 36 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a.).

Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Osoba wnosząca skargę lub wniosek może zastrzec - do wiadomości urzędu - swoje dane osobowe.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
 • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno ponadto zawierać:

 • uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • pouczenie o treści art. 239 k.p.a.(*1)

Składanie skarg i wniosków regulują następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. - Dział VIII Skargi i wnioski),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

 

OPŁATY

Brak.

Wniesienie skargi, wniosku oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

 


(*1) Z dniem 11 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18) w art. 239 uchylony zostanie § 2, natomiast § 1 otrzymuje brzmienie: „ § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego”.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane