Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
13 marca 2020 Zawiadomienie do Rady Miasta Brzeziny znak:PNIK-I.4131.255.2020z dnia 12 marca 2020 r. że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVIII/81/2020 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Wieruszowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.
13 marca 2020 Zawiadomienie do Rady Miasta Brzeziny znak: PNIK-I.4131.244.2020 z dnia 12 marca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXV/127/20 Rady Gminy Ładzice z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Ładzice.
13 marca 2020 Zawiadomienie do Rady Miasta Brzeziny znak: PNIK-I.4131.248.2020 z dnia 12 marca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XVI/125/20 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r
13 marca 2020 Zawiadomienie do Rady Miasta Brzeziny znak: PNIK-I.4131.250.2020 z dnia 12 marca 2020 r. że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXII/111/20 Rady Gminy w Galewicach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Galewice.
12 marca 2020 Zawiadamiam, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sulejów w 2020 roku”.
12 marca 2020 Zawiadamiam, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr 97/XVIII/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. Rady Gminy Kluki w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kluki na lata 2020 – 2024.
11 marca 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Sieradz znak: PNIK-I.4131.232.2020 z dnia 9 marca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXI/127/2020 Rady Gminy Sieradz z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
5 marca 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Lubochnia znak: PNIK-I.4131.221.2020 z dnia 4 marca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXII/139/20 Rady Gminy Lubochnia z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr L/255/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubochnia,
5 marca 2020 Zawiadomienie do Rady Miasta Brzeziny znak: PNIK-I.4131.227.2020 z dnia 4 marca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXIII/166/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny
5 marca 2020 Zawiadomienie do Rady Gminy Sadkowice znak: PNIK-I.4131.228.2020 z dnia 4 marca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XX/107/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice,
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane