Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
16 września 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Bełchatowie, znak: PNIK-I.4131.804.2019 z dnia 13 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIII/85/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
13 września 2019 Zawiadomienie do Rady Powiatu w Bełchatowie, znak: PNIK-I.4131.821.2019 z dnia 12 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr X/78/2019 Rady Powiatu w Bełchatowie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
13 września 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Wolborzu, znak: PNIK-I.4131.802.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XII/133/2019 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
13 września 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Rawa Mazowiecka, znak: PNIK-I.4131.800.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XIII.75.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
12 września 2019 Zawiadomienie do Rady Powiatu Sieradzkiego, znak: PNIK-I.4131.813.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XII/97/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego w sprawie uchwalenia na rok 2020 – Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12 września 2019 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.811.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr X/98/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego
12 września 2019 Zawiadomienie do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znak: PNIK-I.4131.809.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/158/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej, Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy „Z” w Piotrkowie Trybunalskim
12 września 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Brąszewice, znak: PNIK-I.4131.808.2019 z dnia 11 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr X/60/2019 Rady Gminy Brąszewice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brąszewice na obwody głosowania
10 września 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy w Nowym Kawęczynie, znak: PNIK-I.4131.807.2019 z dnia 10 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr X/63//2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
10 września 2019 Zawiadomienie do Rady Gminy Ujazd, znak: PNIK-I.4131.805.2019 z dnia 9 września 2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XIV/121/19 Rady Gminy Ujazd z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane