Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
22 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.44.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XXXIII/215/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sadkowice na 2018 rok.
19 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Czerniewice z dnia 19 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.51.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVI/234/17 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
19 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 19 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.54.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr 193/XXIX/2017 Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Świętej Małgorzaty.
19 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.53.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLVI/377/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Moszczenicy.
19 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Wierzchlas z dnia 19 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.29.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/222/17 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzchlas na lata 2018-2023.
19 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Drużbice z dnia 19 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.55.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXX/327/2017 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
19 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Gminy Drużbice z dnia 19 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.58.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXX/338/17 Rady Gminy Drużbice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drużbice na lata 2017-2022.
18 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.49.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXII/179/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
18 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.50.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLIX/465/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2018.
18 stycznia 2018 Zawiadomienie do Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Maz. z dnia 18 stycznia 2018 r. znak PNIK-I.4131.49.2018 o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały XXXII/179/2017 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane